Shigeru_Kawai_SK5

Pianoforte a coda Shigeru Kawai SK5

Shigeru Kawai SK5