Shigeru Kawai SK2

Pianoforte a coda Shigeru Kawai SK2

Pianoforte a coda Shigeru Kawai SK2

Share your thoughts